Onze Diensten

Administratie

Aanvraag financiën rechtbank

Administratie t.b.v. rechtbank (verantwoording)

Aanvraag bewindvoering/mentorschap, onder curatele

Opstellen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen

Opstellen modelovereenkomsten

Berekenen CAK-bijdrage

Aangifte inkomstenbelasting

Eventueel aankoop woning en belastingtechnische aspecten

Bouwkundig Advies

Uitvoeren bestemmingsplantoets

Aanvraag aan-/verbouw woning

Vergunningen aanvragen bij gemeenten

Zo nodig zoeken naar een passende woning

Verzorgen bouwkundige tekeningen

Opzetten plan van Eisen (PVE)

Aanbesteding, begeleiding en toezicht bij uitvoering

Contracten WMO, letselschadeverzekeraars

Eindgesprek, evaluatie

  Case Management

Aanvraag persoonsgebonden Budget (PGB), Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gesprekken zorgkantoor, gemeente, letselschadeverzekeraars

Aanvragen, omzetten, aanpassen (bestaande) indicaties

Aanvragen meerzorg

Bemiddeling en informatie tussen cliënten en zorgverleners b.v. dagbesteding / huishoudelijke hulp / begeleiding

Administratie (zorgkantoor / gemeente e.a. instaties)

Intake/kennismaking – als er een klik is gaan we van start

Verwerking van verlies – verlies betekent niet dat je verloren hebt

Doelen stellen (SMART) – we werken aan een concreet geformuleerd doel

Toekomstperspectief- vanuit een nieuw vertrekpunt kijken we waar je heen wilt

Kernkwaliteiten – welke kwaliteiten heb je en welke kun je nog ontwikkelen

Belemmerende overtuigingen – wat houdt je tegen om een stap te zetten

Stimulerende overtuigingen -wat heb je nodig om de stap wel te zetten

Werken aan een positief zelfbeeld – hoe kijk je naar jezelf

Persoonlijk leiderschap – bekijk jezelf als totaal en bundel je krachten

Mocht blijken dat uw vraag buiten onze expertise valt
kunnen we altijd op ons netwerk terugvallen

zo kunnen we kennis inhuren van bijvoorbeeld een ergotherapeut,
arbeidsdeskundige, notaris, bewindvoerder, etc.